Cách Quản lý công trình xây dựng dùng Workflow

Dec 1, 2020 9:01 PM

Mẫu quản lý công trình xây dựng


Để quản lý công trình xây dựng, trên đây là tổng quan dự án mà Workflow tạo, bao gồm Người quản lý (gắn tên thành viên cùng tham gia), Ngày bàn giao (thời hạn deadline hoàn thành công việc), Giai đoạn (theo dõi bằng màu sắc) , Tổng ngân sách, Đã chi, Chi phí phát sinh, Địa chỉ giao hàng, Link dự án, Lịch họp,..
Đó là những quy trình cần có ở cách quản lý công trình xây dựng mà Workflow mang tới cho bạn


Cách hiển thị theo dõi công việc bằng Bảng


Cách hiển thị theo dõi công việc bằng Dòng thời gian


Cách hiển thị theo dõi công việc bằng Sơ đồ Gantt


Cách hiển thị theo dõi công việc bằng Bản đồ.

Ngọc Ánh