Mã QR Tĩnh và Mã QR động?

Chú thích về phần mềm tạo QR code tĩnh và động

Mã QR Tĩnh

Là QR code được tạo và sử dụng ngay, có thể lưu hoặc không lưu trên Server nhưng không chỉnh sửa được.

Mã QR động

Là QR code được tạo và người dùng cuối có thể tương tác với nội dung, người tạo có thể chỉnh sửa lại nội dung đã được tạo ra - điều này yêu cầu bạn đăng nhập vào phần mềm.